Ortsname

Lauterbrunn


Kirchdorf (Kd)
Bezirk Schwaben, Lkr. Augsburg, Gde. Heretsried
→ Ortsdatenbank

Historische Schreibformen

1143
Kopie 13. Jh.
Lutirbrunnon
[hierher?]
1249
Kopie 1503-1508
de Luterbrun
1254

Lvterbrunnen
1288

Luterbrunnen
[1287-1289]

ze Luterbrunne
[um 1319]

Lavͤterbrunnen
1488

Lautterprun Lauter Prun
1573

Lauterpronn sitz vnnd dorff Lauterpronnen
1811

Lauterbrunn

Mundartformen

[lǭudᵊbrun]
[nå̂x lǭudᵊbrun nã̂]
HeretsriedAD
[lǫ̂udᵊrbron]

Namenerklärung

Lauterbrunn
1.
1.
Benennungswort
mhd.
lūter-brunne ›klarer Quell‹1 im Dat. Sg. lūter-brunnen
Namenbedeutung
›bei der klaren Quelle‹2