Ortsname

Hinterbach


Dorf (D)
Bezirk Schwaben, Gde. kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu)
→ Ortsdatenbank

Mundartformen

[hintǝbāx]
[... ouv hintǝbāx nā]
Kempten AtzenriedAD
[hintr̥bāx]
[... ouv hintr̥bāx nā]
WiggensbachAD

Namenerklärung

Hinter
2.
·
bach
1.
1.
Grundwort
mhd.
bach ›Bach‹1
2.
Bestimmungswort
mhd.
Adjektiv jënent ›jenseits‹2 im Dat. Sg. jënenteren (denkbare dialektale Dativform)
Namenbedeutung
›jenseits des Bachs gelegene Siedlung‹3