Ortsname

Ödwang


Dorf (D)
Bezirk Schwaben, Lkr. Ostallgäu, Gde. Osterzell
→ Ortsdatenbank

Historische Schreibformen

1414

Hanns Säger zu Edwang
1470

Ödwang

Mundartformen

»ḗdwaŋ«

Namenerklärung

Öd
2.
·
wang
1.
1.
Grundwort
mhd.
*wanc ›Wiesenabhang, Halde‹1
2.
Bestimmungswort
mhd.
Adjektiv ȫde ›öde, unbebaut, unbewohnt‹2
Namenbedeutung
wohl
›(Siedlung an einem) Wiesenhang, der nicht bewirtschaftet wird‹3