Ortsname

Glöttweng


Dorf (D)
Bezirk Schwaben, Lkr. Günzburg, Gde. Landensberg
→ Ortsdatenbank

Historische Schreibformen

Mundartformen

[glëdweŋ]
[nąx glëdweŋ hįndre]
RöfingenAD

Namenerklärung

Glött
2.
·
weng
1.
1.
Grundwort
ahd.
*wang ›Feld, Wiese, Weide‹ im Lok. Sg. *wengiu
ahd.
holzwang ›Wiese, Flur mit Buschwerk‹1
––– oder –––
›Wiesenabhang, Halde‹
––– oder –––
ahd.
holzwang
––– oder –––
fnhd.
wang ›Feld, Wiese, Weide‹
––– oder –––
ahd.
holzwang ›Wiese, Flur mit Buschwerk‹2
––– oder –––
nhd.
Wang ›Wiesenabhang, Halde‹3
2.
Bestimmungswort
Flussname Glött
<
germ.
Flussname * Gladjō 4
erschlossen durch Wortbildung
Ableitung
1.
Suffix
germ.
*-jō
2.
Basis
germ.
Adjektiv *glada ›glatt, schlüpfrig‹
Namenbedeutung
›(Siedlung im) Wiesenland an der Glött‹5