Ortsname

Biberbach


Markt (M)
Bezirk Schwaben, Lkr. Augsburg, Gde. Markt Biberbach
→ Ortsdatenbank

Historische Schreibformen

[1063-1077]
Kopie Anfang 12. Jh.
Ǒdalrich de Biberbach
[um 1099]
Kopie 12./13. Jh.
Hvillahalme de Biberbach
[1113-1121]

Piberpach
1143

Biberbach
1144

Willehelmus de Biuerbach
1282

in Biberbach
1330

die bvrge ze Biberbach
1356

Byberbach in dem dorff
1410

Biberbach
1667

Biberbach an der Schmutter gelegen

Mundartformen

[bį̂wǝbax]
[nâx bį̂wǝbax nųm]
BiberbachAD

Namenerklärung

Biber
2.
·
bach
1.
1.
Grundwort
ahd.
bah ›Bach‹1
2.
Bestimmungswort
ahd.
bibar ›Biber‹2
Namenbedeutung
›(Siedlung am) Bach, in dem Biber vorkommen‹3