Ortsname

Agawang


Pfarrdorf (Pfd)
Bezirk Schwaben, Lkr. Augsburg, Gde. Kutzenhausen
→ Ortsdatenbank

Historische Schreibformen

1236

Konrad von Agenwanch
1262

Hermannus et Sifridus de Agewanch
1271

AgenWanch
1288

Agwanch
1338

Agenwang
1356

Agawanch
1492

Agenwang
1530

Agawang

Mundartformen

[agəwaŋ]
[agəwáŋ]
HorgauAD
[agəwáŋ]
[āgəwā̃ŋ]

Namenerklärung

Aga
2.
·
wang
1.
1.
Grundwort
ahd.
*wang ›Feld, Wiese, Weide‹
ahd.
holzwang ›Wiese, Flur mit Buschwerk‹1
––– oder –––
›Wiesenabhang, Halde‹
––– oder –––
ahd.
holzwang
––– oder –––
fnhd.
wang ›Feld, Wiese, Weide‹
––– oder –––
ahd.
holzwang ›Wiese, Flur mit Buschwerk‹2
––– oder –––
nhd.
Wang ›Wiesenabhang, Halde‹3
2.
Bestimmungswort
ahd.
Personenname (Kurzname) Ago 4 im Gen. Sg. Agen
Namenbedeutung
›(Siedlung bei/auf) Wiesenland des Ago‹5