Ortsname

Oberwittelsbach


Dorf (D)
Bezirk Schwaben, Lkr. Aichach-Friedberg, Gde. Stadt Aichach
→ Ortsdatenbank

Historische Schreibformen

[um 1030]
Kopie 15. Jh.
Otto palatinus de Wittelspach
Anm.:  Kopie verunechtet
1116

de Witilinesbac
1144

Otto palatinus comes de Witlingesbach
1240

von Witilispach
1325

Obern Wittleispach
1486

Oberwütlspach
1585

Oberwidlspach
1823

Oberwittelsbach

Mundartformen

[ôwɐwǘ̶šbǫ̂]
[... aov ôwɐwǘ̶šbǫ̂]
IgenhausenAD
[ôwɐwį́šbǫ̂]
[nǫ̂x ôwɐwį́šbǫ̂ ...]
SchiltbergAD
[ōwü̶špɐ]

Namenerklärung

Ober
3.
·
Wittels
2.
·
bach
1.
1.
Grundwort
ahd.
bah ›Bach‹1
2.
Bestimmungswort
ahd.
Personenname (Kosename) *Wĭdulīn im Gen. Sg. *Wĭdulīnes
zu Personennamenstamm Wĭdu- 2
3.
Zusatz
mhd.
Adjektiv ober ›ober‹3 im Dat. oberen
Namenbedeutung
›(Siedlung am) Bach des Wĭdulīn‹4